වාසනාවන්තම ලොකු බෑනා... සෙල්ලං ද නෑනලා දෙන්නෙක් Copy Chat 𝐕𝐀𝐋𝐄𝐍𝐓𝐈𝐍𝐄 𝐒𝐏𝐄𝐂𝐈𝐀𝐋 With Glow And Lovely 💗 12-02-24