කවුද මුලින් ම 𝐄moji එකක් එව්වේ.. බොරු කියන්න එපා Copy Chat 𝐕𝐀𝐋𝐄𝐍𝐓𝐈𝐍𝐄 𝐒𝐏𝐄𝐂𝐈𝐀𝐋 With Glow And Lovely 💗 11-02-24