ෂාහ්.. ඒ ළමයා නම් හොදයි Copy Chat 𝐕𝐀𝐋𝐄𝐍𝐓𝐈𝐍𝐄 𝐒𝐏𝐄𝐂𝐈𝐀𝐋 With Glow 11-02-24