රෑ දොළහට උපන්දිනේට සුභ පතලා පටන්ගනිපු ආදර කතාව Copy Chat 𝐕𝐀𝐋𝐄𝐍𝐓𝐈𝐍𝐄 𝐒𝐏𝐄𝐂𝐈𝐀𝐋 With Glow And Lovely 💗 11-02-24