\'මගේ ඇස් දෙක පියවෙන්න කලින් හොඳ නෝනා කෙනෙක් ගෙදරට ගේන්න'' ජනිත්ගේ අම්මා කියූ කතාව..... 😍😍 Copy Chat 14-05-24