ක්‍රීඩාවට තියෙන ආසාව නිසා ම එක්තරා අවස්ථාවක මට ජොබ් එකත් අහිමි වෙනවා... Copy Chat 04-12-23