ඉසුරු ජනිත් බඳින්න ඇයි පරක්කු... Copy Chat 14-05-24