\'සමනළයා මල හා ළමයා සේ... බාල ළමා වයසේ..\' ඒ කාලේ පුංචි සාරංග කිව්ව සින්දුව කොහොමද... 😍😍 Copy Chat 14-05-24