\'ගගන සරන්නට කියා - සිඳුණු අත්තටු හඬයිදිරාපත් කොළ ති‍ෙබ් - විඩාපත් මං වගේ \' 🥰 Copy Chat 03-12-23