චුලක්ෂිගේ අත ගන්න කැමති කොල්ලා මේ කාරනා සපුරන්න ඕන Copy Chat 04-12-23