මම වගකීමෙන් කියනවා මම කිසි දෙයක් දන්නේ නෑ Copy Chat 03-12-23