ගීත්මගේ මඟුල ගන්නේ කන්දක් උඩලු ... Copy Chat 𝐕𝐀𝐋𝐄𝐍𝐓𝐈𝐍𝐄 𝐒𝐏𝐄𝐂𝐈𝐀𝐋 With Glow And Lovely 💗 12-02-24