බැනුම් අහලා ගුටියක් කන කොට අම්මාගෙන්' තාත්තා තමයි අපිව බේරගන්නේ... Copy Chat Father's Day Special 16-06-24